Avís legal

AVÍS LEGAL

Conforme a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’ofereixen a continuació les dades identificatives del titular d’aquesta pàgina web.

tocalilafibra.com (a partir d’ara, la Pàgina) és titularitat d’Arnau Serra Pòrtulas, amb DNI 45492125B, (a partir d’ara, el Titular), l’activitat de la qual és la composició de cançons per encàrrec conforme uns paràmetres mínims aportats pel contractant del servei a través d’Internet.

Per a més informació es pot contactar amb el Titular a través del correu electrònic: aserra@tocalilafibra.com.

L’ús de la Pàgina està subjecte a determinades normes d’ús que l’usuari d’Internet ha de complir i respectar pel fet d’usar-la. Aquestes normes d’ús es defineixen a continuació.

TERMES I CONDICIONS D’ÚS 

Els presents Termes i Condicions regulen l’accés i ús de la Pàgina i del seu contingut per part de l’usuari, entès com a qualsevol usuari d’Internet que hi accedeixi.

1) Ús de la Pàgina

L’usuari s’obliga a usar la Pàgina i tots els seus serveis i continguts de forma diligent, correcta i lícita, i es compromet a no suprimir eludir o manipular el seu contingut o les dades que en aquesta es recullin o les mesures tècniques de protecció.

L’accés a la Pàgina és lliure, voluntari i gratuït. No està subjecte a pagament la mera navegació.

2) Serveis de la Pàgina

La Pàgina ofereix, de manera gratuïta, informació sobre el servei que presta (descripció d’aquest, autors i intèrprets, tarifes, etcètera), així com una mostra d’alguns treballs realitzats.

A més, permet a qualsevol usuari la formulació de consultes per mitjà del formulari de contacte i les adreces de correu electrònic facilitades amb tal efecte.

Per contractar l’elaboració d’una cançó serà necessari acceptar les corresponents Condicions Generals de Contractació, que l’usuari podrà trobar a la Pàgina de forma prèvia.

3) Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga expressament a:

a. No alterar ni modificar el contingut o qualsevol element que formi part de la Pàgina o dels serveis oferts en aquesta.

b. No interrompre o limitar la funcionalitat de la Pàgina o la prestació de serveis a través d’aquesta per mitjà de qualsevol eina destinada a tal efecte.

c. No utilitzar la Pàgina o qualsevol contingut d’aquesta amb finalitats comercials, ja sigui de forma directa o indirecta.

d. Respectar els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de les obres protegibles contingudes a la Pàgina.

e. En general, utilitzar la Pàgina de manera diligent, correcta i conforme a la legislació vigent en cada moment.

f. Qualsevulga altra obligació per a l’usuari continguda al llarg dels presents Termes i Condicions.

A més, l’usuari reconeix el dret del Titular a modificar en qualsevol moment els presents Termes i Condicions, i assumeix l’obligació de llegir i entendre els canvis realitzats en aquests un cop tingui coneixement de tal circumstància.

També l’usuari reconeix ser l’únic responsable dels danys i perjudicis que causi com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions contingudes en aquest text. Si el dany i/o perjudici fos causat al Titular o a un tercer que es dirigís contra el Titular, l’usuari s’obliga a rescabalar el Titular i/o deixar-lo indemne respecte a qualsevol reclamant.

4) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets continguts que apareixen a la Pàgina (textos, fotos, imatges, cançons, codi font, etcètera, i qualsevol altre contingut susceptible de ser protegit per propietat intel·lectual i/o industrial) constitueixen obres protegides titularitat del Titular, o aquest compta amb les autoritzacions i/o permisos necessaris per mostrar-los a la Pàgina.

En conseqüència, l’explotació, de qualsevol forma o modalitat i per mitjà de qualsevol suport, d’aquests continguts queda prohibida excepte que existeixi consentiment del Titular d’aquests, ja sigui ell o un tercer.

5) Exclusió de responsabilitat

És possible que el Titular necessiti modificar i/o actualitzar el contingut de la Pàgina, per la qual cosa es reserva el dret de fer-ho en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Es recomana que l’usuari accedeixi sempre a la versió més actualitzada disponible de la Pàgina. Si per no fer-ho patís danys i/o perjudicis de qualsevol tipus, serà sota la responsabilitat del propi usuari, qui no podrà dirigir-se contra el Titular.

El Titular es compromet a posar el seu esforç a mantenir la Pàgina estable, però no garanteix la inexistència d’errors i/o interrupcions a l’accés o a la navegació per aquesta, l’absència de virus o d’altres elements lesius que poguessin afectar el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

En conseqüència, el Titular no serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats ja sigui a l’usuari o a tercers, derivats de tals circumstàncies.

6) Clàusula de salvaguarda

Si qualsevol clàusula o part d’aquesta fos considerada il·legal o no aplicable, s’intentarà interpretar o, en cas d’impossibilitat, modificar de conformitat amb el sentit de la resta. Si això també fos impossible, allò declarat inaplicable i/o il·legal no perjudicarà l’aplicabilitat de la resta de Termes i Condicions.

Puntualment, es pot considerar la no exigència del compliment d’alguna/es de les obligacions contingudes en el present text, la qual cosa no afectarà la seva vigència ni l’exigència del compliment d’aquesta/es en un moment posterior.

7) Legislació i fur

La relació entre el Titular i l’usuari en l’aplicació dels presents Termes i Condicions es regirà per la legislació espanyola i qualsevol conflicte serà sotmès, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per donar compliment a allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Arnau Serra Pòrtulas, amb DNI 45492125B, (a partir d’ara TOCALILAFIBRA), mitjançant la present Política de protecció de dades de caràcter personal, garanteix als seus usuaris la confidencialitat de les dades personals que s’aportin a través de l’ús de tocalilafibra.cat (a partir d’ara, la Pàgina).

Les dades de caràcter personal que es requereixin quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat, i seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat de donar resposta a les qüestions o els dubtes plantejats i/o tramitar l’encàrrec de la composició, així com la gestió dels serveis contractats a la Pàgina.

Existint relació contractual entre les parts o no existint però comptant amb el consentiment de manera expressa, també serviran per a l’enviament de comunicacions comercials, excepte oposició, de serveis i/o novetats a TOCALILAFIBRA. No obstant, si no desitja rebre aquest tipus d’informació, l’usuari pot enviar un correu a info@tocalilafibra.com.

Les dades de caràcter personal de l’usuari no seran cedides a tercers excepte que autoritzi a TOCALILAFIBRA expressament a fer-ho.

A cada espai de la Pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, de:

  • l’existència d’un tractament de dades de caràcter personal.
  • la identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.
  • les dades de contacte del delegat de protecció de dades.
  • les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
  • les categories de destinataris de les dades personals.
  • el termini durant el qual es conservaran les dades personals.
  • l’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.
  • el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual.
  • l’existència de decisions automatitzades inclosa l’elaboració de perfils.

En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s’explicitin aquests drets o la manera d’exercir-los, podeu comunicar-ho a TOCALILAFIBRA, al correu electrònic info@tocalilafibra.com.

Conforme a la legislació vigent, l’usuari podrà exercir, respecte les dades de caràcter personal, que estiguin en poder de TOCALILAFIBRA, els seus drets (accés, rectificació, supressió, oposició i limitació) a través d’una sol·licitud escrita dirigida a TOCALILAFIBRA, acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o d’algun document que l’identifiqui de manera que TOCALILAFIBRA pugui cerciorar-se de la seva identitat, al correu electrònic info@tocalilafibra.com.

 

POLÍTICA DE GALETES

Amb la finalitat de facilitar la navegació per la Pàgina, l’usuari ha de saber que TOCALILAFIBRA pot utilitzar tecnologia per a la implantació de galetes (“cookies”) al seu equip. Si no ho desitgés així, l’usuari pot desactivar aquesta funció a través de les opcions de configuració del navegador que utilitzi per entrar a la Pàgina. Més informació sobre la Política de galetes, aquí.