Condicions Generals de Contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1) Parts

Aquestes Condicions Generals de Contractació són subscrites:

D’una part, per Arnau Serra Pòrtulas, amb DNI 45492125B, (a partir d’ara, TOCALILAFIBRA),

I d’altra banda, pel Contractant, entès com tota persona física o jurídica que entri a tocalilafibra.com (a partir d’ara, la Pàgina) i encarregui, conforme a les descripcions i tarifes que apareixen a la Pàgina en cada moment, la composició d’una cançó a mida i la seva corresponent presentació segons les opcions que s’hi ofereixen, que completi tots els passos destinats a tal efecte i accepti les presents Condicions expressament.

2) Productes i Serveis

TOCALILAFIBRA és una pàgina d’Internet en la qual el Contractant pot encarregar la composició d’una cançó a mida a partir d’informació que aquest aporti (com ara noms, adjectius, llocs o missatges clau), així com diverses formes de gravació de la peça, entrega d’aquesta en un suport informàtic i la seva interpretació en directe. A partir d’aquí, indistintament s’anomenaran tots ells Serveis.

La contractació és electrònica i existeixen els següents Serveis amb les seves característiques:

– Entrega de la cançó feta a mida gravada amb guitarra i veu, sense estudi de gravació.

– Entrega de la cançó feta a mida gravada a l’estudi casolà de TOCALILAFIBRA amb més instruments (bateria, més guitarres, teclats…).

– Entrega de la cançó feta a mida gravada a un estudi professional i amb un tècnic de so professional.

– Entrega de la cançó feta a mida gravada amb guitarra i veu, sense estudi de gravació, i interpretació en directe amb guitarra i veu.

– Entrega de la cançó feta a mida gravada a l’estudi casolà de TOCALILAFIBRA amb més instruments (bateria, més guitarres, teclats…), i interpretació en directe amb guitarra i veu.

– Entrega de la cançó feta a mida gravada a un estudi professional i amb un tècnic de so professional, i interpretació en directe amb guitarra i veu.

3) Preus

Els preus dels Serveis són els mostrats a la Pàgina i varien en funció dels instruments a incloure en la composició i gravació de la cançó feta a mida, de l’espai i suport de gravació utilitzat, de si hi ha o no interpretació en directe i de si es requereix urgència en l’entrega de l’encàrrec.

Els preus apareixen en EUROS i amb i sense IVA.

4) Acceptació

Les presents Condicions Generals de Contractació regulen l’encàrrec de composicions a través de la Pàgina, així com la resta de Serveis que es poden contractar segons l’apartat 2 d’aquestes Condicions, i han de ser acceptades expressament pel Contractant.

En aquest sentit, un cop l’usuari declari llegides i acceptades aquestes Condicions, seran de plena aplicació per a la relació contractual.

5) Tràmits de contractació

A continuació es defineixen els tràmits que l’usuari d’Internet ha de completar per contractar els Serveis a través de la Pàgina:

a. Complimentar adequadament el formulari de contacte de l’apartat “Demana’ns-la” de la Pàgina ( http://tocalilafibra.com/demanans-la ).

b. Atendre la resposta i les sol·licituds de TOCALILAFIBRA un cop aquesta hagi rebut la petició (més informació per a la composició, definició de dates d’entrega i de presentació, correcció i canvis en l’esborrany de cançó previ a entrega de peça definitiva, etcètera).

c. Ingressar la quantitat corresponent al Servei contractat (el preu del qual apareix detallat a la Pàgina) al número de compte que TOCALILAFIBRA li facilitarà en la factura que enviarà al Contractant un cop aquest hagi rebut satisfactòriament tot el Servei contractat.

6) Dret a desistiment

El Contractant pot desistir de la contractació del Servei únicament amb un mínim de 15 dies d’antelació respecte a la data acordada d’entrega.

Si es tracta de menys de 15 dies d’antelació respecte a la data acordada d’entrega, igual que si s’ha sol·licitat el Servei amb l’afegit d’urgència d’entrega en menys d’una setmana, el Contractant no podrà desistir de la contractació.

En cas que pugui i desitgi exercir el dret a desistiment, el Contractant s’ha de posar en contacte amb TOCALILAFIBRA a través del correu electrònic info@tocalilafibra.com.

7) Obligacions de TOCALILAFIBRA

TOCALILAFIBRA s’obliga:

a. A realitzar segons el seu lleial saber i entendre, i la seva experiència professional, els Serveis contractats a la Pàgina pel Contractant, segons les qualitats i característiques exposades en aquesta i conegudes per aquest en el moment de la contractació.

b. A entregar les obres encarregades a temps i forma segons les característiques exposades a la Pàgina per a cada Servei.

c. Si s’escau, a posar a disposició del Contractant els documents necessaris per a la recepció efectiva de l’encàrrec.

d. A complir amb les demés obligacions previstes en aquestes Condicions Generals de Contractació.

8) Obligacions del Contractant

El Contractant s’obliga:

a. Al pagament de les quantitats corresponents, incloent taxes, impostos i els costos de transport que calgués aplicar i que s’especifiquin en el procés de contractació.

b. A respondre personalment de l’autenticitat de les dades proporcionades, així com de la correspondència d’aquestes amb la seva identitat quan manifesta el seu consentiment i realitza el pagament.

c.  A complir amb les demés obligacions previstes en aquestes Condicions Generals de Contractació.

d. No està permès revendre, enllaçar, utilitzar, copiar, monitoritzar, mostrar, baixar o reproduir el contingut, la informació i el software disponibles a la Pàgina amb qualsevol finalitat comercial o competitiva.

9) Exclusió de responsabilitat

TOCALILAFIBRA no serà responsable dels danys i perjudicis causats al Contractant com a conseqüència dels Serveis contractats a través de la Pàgina.

Especialment, TOCALILAFIBRA no serà responsable de l’ús que el Contractant faci de les obres encarregades a TOCALILAFIBRA. En aquest sentit, TOCALILAFIBRA és un mer prestador de Serveis realitzats per encàrrec del Contractant i seguint les seves instruccions.

En particular, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, TOCALILAFIBRA no és fa responsable de:

a. Les obligacions que el Contractant hagi d’assumir respecte a les obres, com poden ser registres, pagaments a entitats de gestió, etcètera.

b. Les vulneracions de drets o interessos de tercers que les obres poguessin provocar per l’ús indegut d’aquestes per part del Contractant.

En tot cas, la responsabilitat que assumeix TOCALILAFIBRA davant el Contractant en cap cas inclou el lucre cessant, i es limitarà, en qualsevol cas, com a màxim i per qualsevol concepte, a l’import total percebut per TOCALILAFIBRA del Contractant en concepte de contraprestació per l’entrega dels productes objecte de l’encàrrec.

El Contractant reconeix i accepta que la realitztació d’encàrrecs per mitjà de la Pàgina es duu a terme sota el seu propi risc, ventura i responsabilitat.

TOCALILAFIBRA no serà responsable davant tercers dels danys i perjudicis que les obres poguessin provocar en aquests per les accions o omissions del Contractant.

El Contractant és l’únic responsable de l’ús de les obres encarregades a TOCALILAFIBRA i deixarà indemne a aquesta de qualsevol reclamació, multa o sanció que pogués sofrir directament ocasionada pels incompliments d’aquestes Condicions.

10) Propietat intel·lectual

Tots els drets d’explotació dels autors i compositors, artistes i productors dels fonogrames de les obres musicals protegibles que són objecte d’encàrrec en aplicació de les presents Condicions Generals de Contractació seran cedits en exclusiva, per a tot el territori mundial i per tot el termini de protecció que atorgui la Llei, al Contractant que hagi encarregat la seva elaboració a canvi d’una contraprestació, que serà la corresponent al pagament pels Serveis contractats o l’obra contractada.

S’exclou la cessió dels drets mencionats en el cas que l’obra realitzada sigui utilitzada amb finalitats comercials.

No obstant, per l’acceptació de les presents Condicions Generals de Contractació el Contractant cessionari dels drets d’explotació concedeix a TOCALILAFIBRA autorització bastant, per a tot el territori mundial i per tot el temps de protecció que concedeix la Llei a l’obra, per a la seva posta a disposició del públic, a través d’Internet i sense possibilitat de descàrrega, a mode de mostra del treball realitzat per TOCALILAFIBRA i promoció dels seus Serveis.

La legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual estableix determinats drets de remuneració de caràcter irrenunciable i intransmissible en favor d’autors, artistes i/o productors en determinats supòsits d’explotació de les obres, interpretacions i/o fixacions. TOCALILAFIBRA no garanteix que, en el futur, cap entitat de gestió de drets es dirigeixi contra el Contractant o un tercer usuari amb l’objectiu de cobrar aquests drets de remuneració com a conseqüència de la utilització de l’obra, interpretació o fixació.

11) Protecció de dades

Les dades personals obtingudes a través de TOCALILAFIBRA es regeixen per una Política de protecció de dades de caràcter personal que pot ser consultada a la Pàgina.

12) Indemnització

L’incompliment per part del Contractant de qualsevol obligació continguda en aquestes Condicions Generals de Contractació pot ocasionar a TOCALILAFIBRA danys i perjudicis que hauran de ser íntegrament rescabalats.

L’incompliment d’aquests termes pot suposar, alternativament o addicional, reclamacions o procediments per part de tercers, havent el Contractant de deixar indemne TOCALILAFIBRA per qualsevol concepte derivat de tals reclamacions o procediments.

13) Clàusula de salvaguarda

Si qualsevol clàusula o part d’aquesta fos considerada il·legal o no aplicable, s’intentarà interpretar o, en cas que sigui impossible, modificar de conformitat amb el sentit de la resta. Si això també fos impossible, allò declarat inaplicable i/o il·legal no perjudicarà l’aplicabilitat de la resta de Condicions. Només en cas que l’anterior no fos possible i sempre que la clàusula fos essencial per al compliment de les Condicions Generals de Contractació, la part perjudicada podrà optar per la seva ressolució.

Puntualment, es pot considerar la no exigència del compliment d’alguna/es de les obligacions contingudes en el present text, la qual cosa no afectarà la seva vigència ni l’exigència del compliment d’aquesta/es en un moment posterior.

14) Legislació i fur

La relació entre TOCALILAFIBRA i el Contractant en aplicació de les presents Condicions Generals de Contractació es regirà per la legislació espanyola, i qualsevol conflicte serà sotmès, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals del lloc de residència habitual del Contractant.

En el cas que aquest tingués la seva residència habitual fora d’Espanya, seria sotmès als Jutjats i Tribunals de Barcelona.