Política de protecció de dades de caràcter personal

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per donar compliment a allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Arnau Serra Pòrtulas, amb DNI 45492125B, (a partir d’ara TOCALILAFIBRA), mitjançant la present Política de protecció de dades de caràcter personal, garanteix als seus usuaris la confidencialitat de les dades personals que s’aportin a través de l’ús de tocalilafibra.cat (a partir d’ara, la Pàgina).

Les dades de caràcter personal que es requereixin quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat, i seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat de donar resposta a les qüestions o els dubtes plantejats i/o tramitar l’encàrrec de la composició, així com la gestió dels serveis contractats a la Pàgina.

Existint relació contractual entre les parts o no existint però comptant amb el consentiment de manera expressa, també serviran per a l’enviament de comunicacions comercials, excepte oposició, de serveis i/o novetats a TOCALILAFIBRA. No obstant, si no desitja rebre aquest tipus d’informació, l’usuari pot enviar un correu a info@tocalilafibra.com.

Les dades de caràcter personal de l’usuari no seran cedides a tercers excepte que autoritzi a TOCALILAFIBRA expressament a fer-ho.

A cada espai de la Pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, de:

  • l’existència d’un tractament de dades de caràcter personal.
  • la identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.
  • les dades de contacte del delegat de protecció de dades.
  • les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
  • les categories de destinataris de les dades personals.
  • el termini durant el qual es conservaran les dades personals.
  • l’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.
  • el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual.
  • l’existència de decisions automatitzades inclosa l’elaboració de perfils.

En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s’explicitin aquests drets o la manera d’exercir-los, podeu comunicar-ho a TOCALILAFIBRA, al correu electrònic info@tocalilafibra.com.

Conforme a la legislació vigent, l’usuari podrà exercir, respecte les dades de caràcter personal, que estiguin en poder de TOCALILAFIBRA, els seus drets (accés, rectificació, supressió, oposició i limitació) a través d’una sol·licitud escrita dirigida a TOCALILAFIBRA, acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o d’algun document que l’identifiqui de manera que TOCALILAFIBRA pugui cerciorar-se de la seva identitat, al correu electrònic info@tocalilafibra.com.

 

POLÍTICA DE GALETES

Amb la finalitat de facilitar la navegació per la Pàgina, l’usuari ha de saber que TOCALILAFIBRA pot utilitzar tecnologia per a la implantació de galetes (“cookies”) al seu equip. Si no ho desitgés així, l’usuari pot desactivar aquesta funció a través de les opcions de configuració del navegador que utilitzi per entrar a la Pàgina. Més informació sobre la Política de galetes, aquí.